Photoshop: Web Design (Bài 4 và Bài 5)

Justin Seele giới thiệu khóa học Photoshop qua các video tiếp theo dưới đây:
Bài 4: Làm việc với layers

Bài 5: Làm việc với shapes and objects