Javascript – Tạo script động và kĩ thuật JSONP

JSONP là viết tắt của Json with padding, đây là kĩ thuật thêm các thẻ <script> động trong quá trình trang web làm việc, kết hợp với dữ liệu lấy từ server để tạo lời gọi callback khi dữ liệu được tải xong. Việc này giống như việc bạn có thể truyền một hàm từ client đến server. Đây ko phải là Ajax mà chỉ là việc nạp động một đoạn mã javascript từ xa. Đoạn mã này chứa một lời gọi hàm từ chính trang hiện tại và với tham số là dữ liệu json được lấy từ server.

Server

Trong ví dụ này, tôi sẽ tạo server với ngôn ngữ PHP. Server sẽ nhận một chuỗi query string chứa hai tham số là tên của hàm callback và employee id để lấy thông tin của nhân viên.

Server: PHP

<?php
	$employees = array("Ethan","Matt","Daniel","Kristoffer","Markus");
  // get the callback function name, id from query string
  $callback = "";
  $id=0;
  if (isset($_GET["callback"]))
  {
    $callback = $_GET["callback"];
  }
  if (isset($_GET["id"]))
  {
    $id= $_GET["id"];
  }

  $response = array(
     "Id" => $id,
     "Name" =>  $employees[$id]
  );
  echo $callback . "(".json_encode($response).");";
  // return example: functionName({"Id":0,"Name":"Ethan"});

Client

Tại phía client, tôi sẽ dùng javascript để thêm động một thẻ <script> vào trang với thuộc tính src là địa chỉ tới server. Từ địa chỉ này, nội dung bên trong thẻ script sẽ là nội dung mà server trả về. Như trong ví dụ ở đoạn mã trên, nó chính là một lời gọi hàm javascript. Hàm này đã được tạo sẵn ở client.

Trong tập tin html sau, tôi sẽ sử dụng hàm callJsonpRequest() để tạo thẻ <script> động và dùng hàm receiveResponse() để làm hàm callback gửi đến server.

<html><head></head>
<body>
<script type="text/javascript">
	function callJsonpRequest(callbackName)
	{
		var empId=document.getElementById("empId").value;

		var head = document.getElementsByTagName("head")[0];
		var script = document.createElement("script");
		script.src = "http://localhost/Test/test.php?callback="+callbackName+"&id="+empId;

		head.appendChild(script);
	}

	function receiveResponse(data)
	{
		document.getElementById("info").innerHTML="Id = " + data.Id + "<br/>Name = " + data.Name;
	}
</script>
Employee Id:
<br/>
<input type="text" id="empId"></input>
<button id="button1" onclick="callJsonpRequest('receiveResponse')">Get Info</button>
<br/>
Info:
<br/>
<div style="border:1px solid black;width:240px;height:100px" id="info"></div>
</body>
</html>


JSONP và jQuery

jQuery cung cấp phương thức $.getJSON() giúp bạn lấy được dữ liệu json thông qua một request HTTP. Vì phương thức này sử dụng hàm .ajax() và cần đến đối tượng XMLHTTPRequest nên đây chính là phương pháp sử dụng ajax.

Bạn thực hiện một request jsonp bằng cách thêm tham số callback=? vào sau url của server. jQuery sẽ tự động tạo ra tên phương thức với nội dung là hàm callback mà bạn truyền vào làm tham số success cuối cùng của hàm.

Đoạn mã client ở phần trên có thể được viết lại như sau:

<html><head></head>
<body>
<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>

<script type="text/javascript">

$(function()
{
	$("#button1").click(function()
	{
		var empId=$("#empId").val();

		$.getJSON("http://localhost/Test/test.php?callback=?",
		"id="+empId,
		function(data){
			document.getElementById("info").innerHTML="Id = " + data.Id + "<br/>Name = " + data.Name;
		});
	});
});

</script>
Employee Id:
<br/>
<input type="text" id="empId"></input>
<button id="button1">Get Info</button>
<br/>
Info:
<br/>
<div style="border:1px solid black;width:240px;height:100px" id="info"></div>
</body>
</html>

Minh họa:

Client JSONP Request Example