Pham Kim Dong Bạn: Phạm Kim Đông
Lớp T0801L – NCT

Bạn Đông đã có thành tích:
– Đạt 100% điểm kỳ thi RDBMS Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn đấu trong học tập.

Nguyen Van Man Bạn: Nguyễn Văn Mận
Lớp T0807K – NT

Bạn Mận đã có thành tích:
– Đạt 90% điểm kỳ thi EPC Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn đấu trong học tập.

Hanoi-Aptech xin chúc các bạn thành công hơn nữa trong cuộc sống và trong học tập!