Học viên tiêu biểu tháng 5/2010

 


     Bạn: Đinh Thị Huyền

     Lớp C0811M – 56 NCT

     Đạt thành tích:

    – Đạt 100% điểm kỳ thi  Distributed Computing in Java Practical

    – Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn  đấu trong học tập, đạt kết quả Distinction sau khi kết  thúc  kỳ 1

 

    Bạn: Nguyễn Trần Quang

    Lớp C0709M – 19 NT

    Đạt thành tích:

    – Đạt 96% điểm kỳ thi WPSJ Practical

   – Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn  đấu trong học tập, đạt Distinction sau khi kết thúc kỳ 1 và kỳ 2