Học viên tiêu biểu tháng 3/2008

Bạn: Nguyễn Huyền Ngọc
Lớp C0508M – NCT
Đạt thành tích:
– Đạt 100% điểm kỳ thi  EJB2 & J2EE Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn  đấu trong học tập, tích cực tham gia các phong trào chung của trường.

Bạn: Nguyễn Mạnh Hưng
Lớp C0605L – NT
Đạt thành tích:
– Đạt 96% điểm kỳ thi ASP.Net Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình, có ý thức phấn  đấu trong học tập.

Hanoi-Aptech xin chúc các bạn thành công hơn nữa trong cuộc sống và trong học tập!