Trường Hanoi- Aptech chúc mừng  bạn Nguyễn Tiệp Huy lớp T1509I đã xuất sắc nhận được danh hiệu học viên tiêu biểu tháng 12/2015. Xin chúc mừng bạn!

SoM--Dec2015