Bạn: Nguyễn Mạnh Trường
Lớp C0710G – NCT
Đạt thành tích:
– Đạt 100% điểm kỳ thi  RDBMS  Practical.
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn  đấu trong học tập, đứng đầu nhiều kỳ thi của lớp.

Bạn: Nguyễn Trung Nam
Lớp C0608L – NT
Đạt thành tích:
– Đạt 94% điểm kỳ thi ASP.Net Practical.
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình, có ý thức phấn  đấu trong học tập.

Hanoi-Aptech xin chúc các bạn thành công hơn nữa trong cuộc sống và trong học tập!