Học viên tiêu biểu T8/2010


      

     Bạn: Trần Ngọc Bách

     Lớp A0902M- NCT

     Đạt thành tích:

    – Đạt 100% điểm kỳ thi  Advanced Programming in C# Practical

    – Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn  đấu trong học tập, đã từng đạt danh hiệu học viên tiêu biểu của tháng

 

 

    Bạn: Nguyễn Việt Thắng

    Lớp C0912L – NT

    Đạt thành tích:

    – Đạt 100% điểm kỳ thi RDBMS Practical

    – Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn  đấu trong học tập, đạt loại khá sau khi kết thúc kỳ 1 và đã từng đạt danh hiệu học      viên tiêu biểu của tháng