Trường Hanoi-Aptech đặc biệt chúc mừng

Bạn: Đặng Nhật Anh

Thành viên lớp C1608L

Được bầu chọn là Gương mặt Học viên Tiêu biểu của tháng 5/2018.

Chúc bạn có nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tiếp theo.