Gương mặt xuất sắc tháng 03/2019

Trường Hanoi-Aptech đặc biệt chúc mừng

Bạn: Vũ Minh Đức

Thành viên lớp A1608M

Được bầu chọn là Gương mặt Học viên Tiêu biểu của tháng 03/2019.

Chúc bạn có nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tiếp theo.