Học viên tiêu biểu tháng 9/2013

Xin chúc mừng bạn Hà Mạnh Cường C1204I và bạn Nguyễn Tiến Đạt C1101QK đã được bầu chọn là học viên tiêu biểu tháng 9/2013

mh-hvxs-1310