Trường Hanoi- Aptech chúc mừng  bạn Nguyễn Đình Đức lớp C1404I đã xuất sắc nhận được danh hiệu học viên tiêu biểu tháng 10/2015. Xin chúc mừng các bạn!

SoM-Oct2015