Danh hiệu học viên tiểu biểu tháng 5/2014

Chúc mừng các bạn Nguyễn Hoàng – lớp C1208H & bạn Nguyễn Bảo Việt – lớp A1403M đã được bầu chọn là học viên tiêu biểu tháng 5/2014.

vn/wp-content/uploads/2014/06/mh-hvtb-140603.jpg” alt=”mh-hvtb-140603″ width=”450″ height=”627″ />