Phần mềm dẫn đường

  • Post published:09/11/2006
  • Post category:Tranh Vui

“Ê, thằng nào lập trình phần mềm dẫn đường thế?”