• Post category:Uncategorized

Việc đếm các giá trị khác nhau trong 1 cột cho trước có rất nhiều cách, tuy nhiên Excel không có sẵn hàm để làm việc này.

C1. Bạn có thể dùng Advance Filter để chọn ra số phần tử không trùng nhau sau đó dùng hàm Count (nếu đếm Number), hay CountA (nếu đếm Number/ Text) thì sẽ biết số phần tử khác nhau trong cột.

C2. Cũng có thể dùng VBA viết 1 hàm để làm điều này.

C3. Excel 2007 có chức năng Remove Duplicate Value sẵn, bạn chỉ cần dùng chức năng này sau đó dùng hàm Count để đếm.