• Post category:Lịch thi

Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 7/2019 như dưới đây.

Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn
102 C1712H 15-Jul 9:30 Lab Sem2 Bdata Theory
108 C1810GH 26-Jul 8:00 Lab Sem2 Java2 Theory
109 C1810GH 26-Jul 9:00 Lab Sem2 Java2 Practical
101 C1812M 15-Jul 19:45 Lab Sem1 SQL12 Theory
103 C1812M 16-Jul 19:45 Lab Sem1 SQL12 Practical
96A N1812L 10-Jul 19:45 Lab2 ACNA Basic 2K3I Theory
97A N1812L 13-Jul 18:30 Lab2 ACNA Basic 2K3I Practical
99 Retake 11-Jul 17:45 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
100 Retake 13-Jul 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
104 Retake 18-Jul 17:45 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
107 Retake 25-Jul 17:45 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
110 Retake 27-Jul 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
105 T1812GH 20-Jul 8:00 Lab Sem1 SQL12 Theory
106 T1812GH 20-Jul 8:00 Lab Sem1 SQL12 Practical