Lịch thi tháng 2/2009

Cơ sở 56 Nguyễn Chí Thanh

No Date Start
Time
Finish
Time
Location Class Sem  Exam Name
1 03/02 10:15 11:00 Class 1 T0809H Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
2 14/02 18:00 18:45 Lab 1 C0709L Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
3 06/02 10:00 12:00 Lab 1 T0809H Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
4 06/02 10:15 11:00 Lab 2 C0608H Year 2 Test T1: JSPs Theory
5 07/02 17:45 19:45 Lab 1 A0709L Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
6 07/02 10:00 12:00 Lab 2 C0608H Year 2 Test T2: JSPs Practical
7 07/02 14:00 14:45 Class 2 T0812I Sem 1 Test T2: C Theory
8 07/02 14:00 17:00 Class 3 T0804M Sem 1 Project Evaluation
9 18/02 17:45 19:45 Lab 1 C0709L Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical
10 09/02 10:15 11:00 Class 2 T0810H Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
11 09/02 18:00 18:45 Lab 1 C0808L Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
12 11/02 17:45 19:45 Lab 1 A0709L Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
13 11/02 08:15 09:00 Lab 1 C0710G Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
14 11/02 13:30 15:30 Lab 1 T0812I Sem 1 Test T3: C Practical
15 11/02 16:00 16:45 Lab 1 C0710K Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
16 12/02 10:00 12:00 Lab 2 T0810H Sem 1 Test T5: HDJ & DW8 Practical
17 12/02 17:45 19:45 Lab 1 C0808L Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
18 13/02 20:00 20:45 Lab 1 C0809M Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
19 14/02 08:00 10:00 Lab 1 C0710G Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
20 14/02 15:45 17:45 Lab 1 C0710K Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
21 16/02 16:00 16:45 Lab 1 C0711K Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
22 17/02 16:00 16:45 Lab 1 A0810K Sem 1 Test T2: C Theory
23 17/02 18:00 18:45 Lab 2 C0612L Year 2 Test T4: ADVN Theory
24 17/02 19:45 21:45 Lab 1 C0809M Sem 1 Test T5: HDJ & DW8 Practical
25 18/02 15:45 17:45 Lab 1 C0709K Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
26 18/02 18:00 18:45 Lab 2 C0611L Year 2 Test T2: ASPN Theory
27 18/02     Great Hall Entry   Hướng dẫn thi đầu vào
28 19/02 15:45 17:45 Lab 1 C0711K Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
29 20/02 15:45 17:45 Lab 1 A0810K Sem 1 Test T3: C Practical
30 20/02     Great Hall Entry   Entry Exam
31 21/02 16:00 16:45 Lab 1 A0709K Sem 2 Test T4: SQL Server Database Theory
32 21/02 16:00 16:45 Lab 1 C0709K Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical
33 21/02 17:45 19:45 Lab 2 C0611L Year 2 Test T3: ASPN Practical
34 21/02     Lab 1 C0805M Sem 1 Project Evaluation
35 25/02 10:15 11:00 Lab 1 C0712H Sem 2 Test T3: XML Theory
36 25/02 16:00 16:45 Lab 1 A0709K Sem 2 Test T5: SQL Server Database Practical
37 26/02 17:45 19:45 Lab 2 C0612L Year 2 Test T5: ADVN Practical
38 27/02 14:00 14:45 Class 2 T0811I Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory

Cơ sở 19 Nguyễn Trãi

No Date Start
Time
Finish
Time
Location Lớp Kỳ học Kỳ thi
1 4/2/2009 10:00 10:45 Class3 N0805H ACNA Test 6: E2K3M Theory
2 5/2/2009 17:45 18:30 Class 3 N0807L ACNA Test T4: W2K3I Theory
3 5/2/2009 10:00 10:45 Class 2 T0809H Sem 1 Test 2: EPC Theory
4 5/2/2009 17:45 18:30 Lab 1 C0608L Sem 4 Test 3: EJB & J2EE Theory
5 6/2/2009 08:00 10:30 Lab ACNA N0805H ACNA Test 7: E2K3M Practical
6 6/2/2009 19:45 20:30 Lab 3 C0709M sem 2  Test T10: Advanced Programming in C# Theory
7 7/2/2009 13:00 15:30 Lab ACNA N0807L ACNA Test T5: W2K3I Practical
8 7/2/2009 10:00 10:45 Class 3 N0810H ACNA Test 2: W2K3E Theory
9 7/2/2009 08:00 08:45 Lab 1 C0711G Sem 2 Test 4: SQL server Database Theory
10 9/2/2009 08:00 08:45 Lab 2 C0809G Sem 1 Test 4: HDJ&DMW8 Theory
11 9/2/2009 10:00 12:00 Lab 2 T0809H Sem 1 Test 3: EPC Pratical
12 9/2/2009 17:45 19:45 Lab 1 C0608L Sem 4 Test 4: EJB& J2EE Practical
13 10/2/2009 19:45 21:45 Lab 3 C0709M sem 2  Test 11: Advanced Programming in C# Practical
14 10/2/2009 08:00 10:30 Lab ACNA N0810H ACNA Test 3: W2K3E Practical
15 10/2/2009 10:00 10:45 Lab1 C0609PH Sem 3 Test T6: Com+ Theory
16 10/2/2009 17:45 18:30 Class 3 T0808L sem 1 Test 4: HDJ&DMW8 Theory
17 10/2/2009 08:00 08:45 Lab 2 C0609G Sem 4 Test 1: JSPS Theory
18 11/2/2009 17:45 19:45 Lab 2 T0808L sem 1 Test 5: HDJ & DW8 Practical
19 11/2/2009 08:00 10:00 Lab 1 C0711G Sem 2 Test 5: SQL server Database Practical
20 12/2/2009 19:45 20:30 Lab 3 C0802M Sem 2 Test 1: Java Theory
21 12/2/2009 08:00 10:00 Lab 2 C0809G Sem 1 Test 5: HDJ & DW8 Practical
22 13/2/2009 19:45 20:30 Lab 1 C0609M Sem 4 Test 3: EJB & J2EE Theory
23 13/2/2009 17:45 18:30 Lab 2 C0710L Sem 2 Test 4: SQL server Database Theory
24 13/2/2009 08:00 10:00 Lab 2 C0609G Sem 4 Test 2: JSPS Practical
25 16/2/2009 19:45 21:45 Lab 3 C0802M Sem 2 Test 2: Java Practical
26 17/2/2009 19:45 21:45 Lab 1 C0609M Sem 4 Test 4: EJB& J2EE Practical
27 17/2/2009 17:45 19:45 Lab 2 C0710L Sem 2 Test 5: SQL server Database Practical
28 20/2/2009 10:00 10:45 Lab1 C0709H Sem 2 Test 8: Programming in C# Theory
29 21/2/2009 13:30   Class 1 C0805H Sem 1  Project Evaluation
30 23/2/2009 08:00 08:45 Class 3 N0809G ACNA Test 4: W2K3I Theory
31 25/2/2009 8:00 10:30 Lab ACNA N0809G ACNA Test 5: W2K3I Practical
32 25/2/2009 10:00 12:00 Lab 1 C0709H Sem 2 Test 9: Programming in C# Practical
33 26/2/2009 19:45 20:30 Lab1 A0808M Sem 1 Test 4: HDJ&DMW8 Theory
34 27/2/2009 19:45 21:45 Lab1 A0808M Sem 1 Test 5: HDJ & DW8 Practical
Đối với các lớp bảo vệ Project:
– Các nhóm nộp tài liệu Project cho Giáo vụ ít nhất trước 3 ngày bảo vệ Project
– Project của ITT và Sem1 ACCPđược phép bảo vệ chung.
Đối với học viên thi lại:
– Các bạn học viên chưa đỗ trong các kỳ thi trước cần đăng ký thi lại với Giáo vụ trước 2 ngày diễn ra kỳ thi của các lớp tiếp theo.