Lịch thi tháng 07/2008

Published by admin on

July 2008 EXAM SCHEDULE

56 Nguyễn Chí Thanh

No Date Start
Time
Finish
Time
Location Class Sem Exam Name
1 22/07 18:00 18:45 Class 3 A0805L Sem 1 Test E1: English
2 19/07 14:00 17:30 Class 3 C0508M Year 2 Project Evaluation
3 26/07 08:30 11:30 Class 3 C0510H-C# Year 2 Project Evaluation
4 12/07 08:30 11:30 Class 3 C0510H-Java Year 2 Project Evaluation
5 11/07 08:00 08:45 Lab 2 C0511G Year 2 Test T3: EJB2 & J2EE Theory
6 15/07 07:30 09:30 Lab 2 C0511G Year 2 Test T4: EJB2 & J2EE Practical
7 14/07 20:00 20:45 Lab 3 C0512M Year 2 Test T5: XMJ & XMWSJ Theory
8 17/07 19:45 21:45 Lab 3 C0512M Year 2 Test T6: XMJ & XMWSJ Practical
9 09/07 09:30 11:30 Lab 2 C0608H Year 2 Test T3: ASPN Practical
10 12/07 20:00 20:45 Class 2 C0608M Year 2 Test T1: XML UML Theory
11 16/07 10:00 10:45 Lab 2 C0611H Sem 2 Test T6: Winforms Theory
12 19/07 09:30 11:30 Lab 2 C0611H Sem 2 Test T7: Winforms Practical
13 12/07 14:00 17:30 Class 3 C0612L Sem 2 Project Evaluation
14 19/07 18:00 18:45 Lab 2 C0706L Sem 2 Test T3: XML Theory
15 08/07 08:00 09:10 Lab 1 C0708G Sem 2 Test T1: Java Theory
16 09/07 07:30 09:30 Lab 1 C0708G Sem 2 Test T2: Java Practical
17 10/07 20:00 21:10 Lab 1 C0708M Sem 2 Test T1: Java Theory
18 14/07 19:45 21:45 Lab 1 C0708M Sem 2 Test T2: Java Practical
19 18/07 08:00 08:10 Lab 2 C0709G Sem 2 Test T1: Java Theory
20 22/07 07:30 09:30 Lab 2 C0709G Sem 2 Test T2: Java Practical
21 26/07 14:00 17:30 Class 3 C0710K Sem 1 Project Evaluation
22 15/07 20:00 20:45 Lab 1 C0805M Sem 1 Test T1: CF Theory
23 07/07     Great Hall Entry   July 2008 Entry Exam
24 21/07     Great Hall Entry   July 2008 Entry Exam
25 12/07 08:30 11:30 Class 3 T0710G Sem 1 Project Evaluation
26 16/07 14:00 14:45 Class 2 T0711I ITT Test T6: RDBMS Theory
27 18/07 13:30 15:30 Lab 2 T0711I ITT Test T7: RDBMS Practical
28 19/07 14:00 17:30 Class 3 T0711K Sem 1 Project Evaluation
29 24/07 18:00 18:45 Class 1 T0801L Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
30 28/07 17:45 19:45 Lab 1 T0801L Sem 1 Test T5: HDJ & DW8 Practical
31 18/07 10:00 10:45 Class 2 T0804H Sem 1 Test T2: C Theory
32 22/07 09:30 11:30 Lab 2 T0804H Sem 1 Test T3: C Practical

19 Nguyễn Trãi

No Date Start
Time
Finish
Time
Location Class Sem Exam Name
1 5/7/2008 14:00 15:00 Class 1 Thi thử đầu vào
2 7/7/2008 17:45 18:30 Lab 1 C0608L Sem 3 Test T4: Adv.Net Theory
3 8/7/2008 15:45 17:45 Lab 1 C0611K Sem 2 Test T7: Winforms Practical
4 10/7/2008 17:45 19:45 Lab 1 C0608L Sem 3 Test T5: Adv.Net Practical
5 11/7/2008 19:45 20:30 Class 3 N0805M ACNA CIT Test
6 12/7/2008 10:00 10:45 Class 2 T0712H Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
7 12/7/2008 10:00 10:45 Lab 2 C0805H Sem 1 Test 1: CF Theory
8 12/7/2008 08:00 Class 1 C0611G Sem 2 Project Evaluation
9 12/7/2008 17:45 18:30 Class 3 N0804L ACNA W2K3E- Test
10 15/7/2008 13:00 15:30 Lab ACNA N0804L ACNA W2K3E Practical- Test
11 16/7/2008 08:00 08:45 Lab 2 C0711G Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
12 16/7/2008 09:30 11:30 Lab 2 T0712H Sem 1 Test T8: RDBMS Practical
13 17/7/2008 17:45 18:30 Lab 2 C0512L Sem 4 Test T3: EJB & J2EE Theory
14 18/7/2008 8:30 9:30 Class 1 Thi thử đầu vào
15 18/7/2008 15:45 16:30 Lab 1 C0704K Sem 2 Test T4: SQL Server Database Theory
16 18/7/2008 10:00 10:45 Class 1 A0711H Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
17 18/7/2008 17:45 18:30 Lab 3 C0605L Sem 3 Test T7: Web services & Security in .Net Theory
18 18/7/2008 17:45 18:30 Class 1 A0711L Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
19 19/7/2008 07:30 09:30 Lab 2 C0711G Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
20 19/7/2008 19:45 20:30 Class 3 N0712M ACNA E2K3M- Test
21 21/7/2008 17:45 19:45 Lab 2 C0512L Sem 4 Test T4: EJB & J2EE Practical
22 22/7/2008 15:45 17:45 Lab 1 C0704K Sem 2 Test T5: SQL Server Database Practical
23 22/7/2008 09:30 11:30 Class 1 A0711H Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
24 22/7/2008 17:45 19:45 Class 1 A0711L Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
25 22/7/2008 13:00 15:30 Lab ACNA N0712M ACNA E2K3M Practical – Test
26 26/7/2008 8:00 Class 1 C0710PH Sem 1 Project Evaluation
27 26/7/2008 13:30 Class 1 C0710PI Sem 1 Project Evaluation
28 31/7/2008 19:45 20:30 Lab 1 C0802M Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
Chú ý:
Đối với học viên thi lại:
– Các bạn học viên chưa đỗ trong các kỳ thi trước cần đăng ký thi lại với Giáo vụ trước 2 ngày diễn ra kỳ thi của các lớp tiếp theo.
Đối với các lớp bảo vệ Project:
– Các nhóm nộp tài liệu Project cho Giáo vụ ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project
– Nhận bàn giao máy từ bộ phận Quản trị mạng và hoàn thành việc cài đặt Project ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project.
– Project của ITT và Sem1 ACCPđược phép bảo vệ chung.