Lịch thi lại tháng 9 học viên

Published by NguyễnTrần Mỹ Nga on

Ngày Bắt đầu Môn
10-Sep 15:30 Các môn thực hành ACCP
15-Sep 9:30 Các môn thực hành ACCP
15-Sep 8:00 Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
22-Sep 13:30 Các môn thực hành ACNA
25-Sep 8:00 Các môn thực hành ACCP
29-Sep 15:30 Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English