Lịch thi lại dự kiến tháng 8/2014

Published by NguyễnTrần Mỹ Nga on

Ngày Bắt đầu Kỳ học Môn
5-Aug 8:15 ACCP Các môn thực hành ACCP
12-Aug 15:30 ACCP, ACNA Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
15-Aug 8:15 ACCP Các môn thực hành ACCP
19-Aug 15:30 ACCP Các môn thực hành ACCP
22-Aug 13:30 ACNA Các môn thực hành ACNA
25-Aug 8:15 ACCP, ACNA Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English