{Hanoi- Aptech} Lịch thi học viên tháng 10 cập nhật

Published by NguyễnTrần Mỹ Nga on

Phòng Đào tạo nhà trường thông báo bổ sung lịch thị học viên tháng 10. Các bạn học viên chú ý cập nhật lịch thi đầy đủ.

Mã kỳ thi Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn
377 A1408M 25-Oct 19:45 Lab Sem4 ANDROID Theory
384 A1408M 28-Oct 19:45 Lab Sem4 ANDROID Practical
306A A1410L 8-Oct 13:30 Class Sem2 Project Java
340 A1510M 3-Oct 17:30 Lab Sem2 Java2 Theory
344 A1510M 5-Oct 17:30 Lab Sem2 Java2 Practical
363 A1603M 17-Oct 19:30 Lab Sem1 SQL Theory
369A A1603M 19-Oct 19:30 Lab Sem1 SQL Practical
342 C1401QG 4-Oct   Lab-HV Sem4 XMJ Theory
351 C1401QG 6-Oct   Lab-HV Sem4 XMJ Practical
378 C1401QG 25-Oct   Lab-HV Sem4 EJB Theory
383 C1401QG 27-Oct   Lab-HV Sem4 EJB Practical
376 C1410G 22-Oct 8:00 Class Sem4 Project J2EE
353 C1501QK 10-Oct   Lab-HV Sem2 Java1 Theory
360 C1501QK 14-Oct   Lab-HV Sem2 Java1 Practical
336A C1509I 1-Oct 13:30 Lab Sem2 DCJ Theory
341 C1509I 4-Oct 13:30 Lab Sem2 DBSJ Theory
350 C1509I 6-Oct 13:30 Lab Sem2 DCJ & DBSJ Practical
386 C1509I 31-Oct 13:30 Lab Sem2 PCS Theory
335A N1603L 18-Oct 17:45 Lab Advanced ISA Theory
375 N1603L 22-Oct 13:30 Lab Advanced ISA Practical
343 Retake 4-Oct 19:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
359 Retake 13-Oct 17:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
361 Retake 15-Oct 13:30 Lab 2 ACNA Các môn thực hành ACNA
364 Retake 17-Oct 15:30 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
374 Retake 21-Oct 17:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
382 Retake 26-Oct 17:30 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
345 Retake-K6 5-Oct 15:30 Lab-HV Sem3 WSAD#1 Theory (lần 5)
346 Retake-K6 5-Oct 13:30 Lab-HV Sem3 WSAD#1 Practical (lần 5)
355 Retake-K6 12-Oct 15:30 Lab-HV Sem3 WSAD#2 Theory (lần 3)
356 Retake-K6 12-Oct 13:30 Lab-HV Sem3 WSAD#2 Practical (lần 3)
365 Retake-K6 17-Oct 15:30 Lab-HV Sem3 AWSAD#2 Theory (lần 3)
366 Retake-K6 17-Oct 13:30 Lab-HV Sem3 AWSAD#2 Practical (lần 3)
370 Retake-K6 20-Oct 15:30 Lab-HV Sem3 AWSAD#1 Theory (lần 3)
371 Retake-K6 20-Oct 13:30 Lab-HV Sem3 AWSAD#1 Practical (lần 3)
379 Retake-K6 25-Oct 15:30 Lab-HV Sem3 WAD Theory (lần 3)
380 Retake-K6 25-Oct 13:30 Lab-HV Sem3 WAD Practical (lần 3)
387 Retake-K6 31-Oct 16:15 Lab-HV Sem4 INSE Theory (lần 2)
388 Retake-K6 31-Oct 15:15 Lab-HV Sem4 WEBEN Theory (lần 2)
389 Retake-K6 31-Oct 13:15 Lab-HV Sem4 WEBEN Practical (lần 2)
347 Retake-K7 5-Oct 15:30 Lab-HV Sem1 C Theory (lần 4)
348 Retake-K7 5-Oct 13:30 Lab-HV Sem1 C Practical (lần 4)
357 Retake-K7 12-Oct 15:30 Lab-HV Sem1 HDJ&DW Theory (lần 2)
358 Retake-K7 12-Oct 13:30 Lab-HV Sem1 HDJ&DW Practical (lần 2)
367 Retake-K7 17-Oct 15:30 Lab-HV Sem1 SQL Theory (lần 2)
368 Retake-K7 17-Oct 13:30 Lab-HV Sem1 SQL Practical (lần 2)
372 Retake-K7 20-Oct 15:30 Lab-HV Sem2 XML Theory (lần 1)
373 Retake-K7 20-Oct 13:30 Lab-HV Sem2 XML Practical (lần 1)
385 T1601G 29-Oct 8:00 Class Sem1 Project PHP
352B T1608K 10-Oct 15:30 Lab Sem1 C Theory
354A T1608K 15-Oct 15:30 Lab Sem1 C Practical