thư mục dành cho việc lưu các lịch thi của học viên của trung tâm