Lịch thi học viên

Lịch thi học viên

Lịch thi tháng 1/2020 của trường Hanoi-Aptech

thumbnail

Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 1/2020 như dưới đây. Mã Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn 5 C1708M 11-Jan 19:45 Lab Sem3 MCC Theory 1 C1712H 3-Jan 9:30 Lab Sem3 WCC Theory 2 C1810GH 4-Jan 10:00 Lab Sem3 WAD Theory 3 C1810GH 4-Jan […]

Chi tiết »

Lịch thi tháng 12/2019 của trường Hanoi-Aptech

thumbnail

Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 12/2019 như dưới đây. Mã Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn 180 C1712H 18-Dec 9:30 Lab Sem3 EHACK Theory 174A C1807M 20-Dec 19:45 Lab Sem2 Java2 Theory 175A C1807M 25-Dec 19:45 Lab Sem2 Java2 Practical 177 C1810GH 5-Dec […]

Chi tiết »

Lịch thi tháng 11/2019 của trường Hanoi-Aptech

thumbnail

Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 11/2019 như dưới đây. Mã Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn 170 C1708M 23-Nov 19:45 Lab Sem3 EAD Theory 173 C1708M 25-Nov 19:45 Lab Sem3 EAD Practical 157B C1712H 4-Nov 8:30 Lab Sem3 EAD Theory 158B C1712H 4-Nov […]

Chi tiết »

Lịch thi tháng 10/2019 của trường Hanoi-Aptech

thumbnail

Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 10/2019 như dưới đây. Mã Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn 127B A1608M 5-Oct 13:30 Class Sem4 Project Sem4 148B C1708M 14-Oct 19:45 Lab Sem3 WAD Theory 150B C1708M 16-Oct 19:45 Lab Sem3 WAD Practical 157 C1712H 21-Oct […]

Chi tiết »

Lịch thi tháng 5/2019 của trường Hanoi-Aptech

thumbnail

Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 5/2019 như dưới đây. Mã Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn 65 A1608M 8-May 19:45 Lab Sem4 WebServ Theory 67 A1608M 9-May 19:45 Lab Sem4 WEBSERV Practical 42A C1708M 2-May 19:00 Lab Sem2 PHP Theory 43A C1708M […]

Chi tiết »

Lịch thi tháng 3/2019 của trường Hanoi-Aptech

thumbnail

Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 3/2019 như dưới đây. Mã Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn 23A A1603M 2-Mar 19:45 Lab Sem3 Web1 Practical 37 A1608M 18-Mar 19:45 Lab Sem4 EJB Theory 39 A1608M 21-Mar 19:45 Lab Sem4 EJB Practical 42 C1708M […]

Chi tiết »
0919 550 182