Hàm CASE trong SQL Server 2005 (II)

Trong phần 1 của loạt bài này chúng tôi đã giải thích các sử dụng hàm CASE đơn giản trong truy vấn. Trong phần II này, chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận về cách sử dụng hàm CASE trong một số trường hợp khác.

Phương thức 4: Sử dụng hàm CASE trong tìm kiếm

Giả sử chúng ta có bảng sau

Và giờ muốn tạo thêm một cột Tax (thuế) dựa trên mức lương như sau

Hàm này sẽ cho kết quả:

Phương thức 5: Sử dụng hàm CASE trong mệnh đề ORDER BY

Giả sử chúng ta có bảng dưới trong Books:

Để truy vấn tất cả các giá trị trong bảng ta sử dụng hàm truy vấn dưới:

Select * from Books

Hàm này sẽ cho kết quả như hình dưới

Giả sử chúng ta muốn hiển thị toàn bộ số sách theo thứ tự các bang: đầu tiên là NY, sau đó là CA, NJ, CT và FL.

Bạn có thể thực hiện được điều này bằng cách sử dụng hàm CASE như dưới đây:

Hàm này sẽ cho kết quả như sau:

Kết luận

Trong phần một và phần hai của loạt bài này, chúng tôi đã hướng dẫn cách sử dụng các hàm CASE trong SQL Server. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét cách sử dụng hàm CASE trong mệnh đề GROUP BY

Đánh giá bài viết

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn