Kỷ nguyên mới của Apple

Kỷ nguyên của Steve Jobs, CEO Apple đã và đang được định dạng bằng phần mềm. Song có phải nó đang thay đổi?

Comments Off on Kỷ nguyên mới của Apple

Tin sếp ốm

Nhân viên công ty làm gì khi nghe tin sếp ốm...

Comments Off on Tin sếp ốm